مهلت ارسال مقالات: 31 شهریور 30 مهر

اعلام نتایج داوری:           15 مهر   5 آبان

آخرین مهلت ثبت نام:      25 مهر  10 آبان

تاریخ برگزاری همایش: 1 و 2  آذرآدرس دبیرخانه: مازندران، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی مکانیک

صندوق پستی:                     484

کدپستی:               47148-71167

تلفن:                    35501393-011

فکس:                  35501393-011

پست الکترونیک:  ichmt@nit.ac.ir
                    info@ICHMT2017.ir

کانال تلگرام:          ICHMT2017@
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات:  31 شهریور   30 مهر

اعلام نتایج داوری مقالات:         15 مهر   
 آبان

آخرین مهلت ثبت نام:              25 مهر   
10 آبان

تاریخ برگزاری همایش:         
1 و 2 آذر